Vol 6, No 10 (2016)

October-2016: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

LIYUAN WANG*, CUNCHENG JIN, JINLING GAO, LI WANG, SHUO LIU
PDF
K. BHUVANESWARI, K. SHEELA
PDF
D. RADHA, G. SUBBIAH*, M. NAVANEETHAKRISHNAN
PDF
KAVITA SHRIVASTAVA*
PDF